'equilateral triangle'에 해당되는 글 1건

  1. 2007/12/03 삼각형(triangle) 소구리하우스 측면도 - 건축다큐21
사용자 삽입 이미지

                         [그림]소구리하우스 삼각형(triangle)  측면도

사용자 삽입 이미지

                         [그림]소구리하우스 삼각형(triangle)  우측면도

사용자 삽입 이미지

                       [그림]소구리하우스 삼각형(triangle)  측면 치수도