'crane truck'에 해당되는 글 1건

  1. 2007/10/11 크레인 차량(crane truck) - 건축자재 운반 차량
사용자 삽입 이미지

                     [사진]화물자동차에 크레인을 장착한 차량 - crane truck

사용자 삽입 이미지

                             [사진]화물자동차 크레인 조정 유압장치

사용자 삽입 이미지

                     [사진]화물자동차에 크레인을 장착한 차량 - crane truck

사용자 삽입 이미지

                     [사진]화물자동차에 크레인을 장착한 차량 - crane truck

사용자 삽입 이미지

                   [사진]화물자동차에 크레인을 장착한 차량 건축자재 상차 모습

사용자 삽입 이미지

                     [사진]화물자동차에 크레인을 장착한 차량 - crane truck